Mộ đá ngọc serpentin

Đá ngọc Suối Giàng. Kích thước 25 x 35 x 40cm